2012/Oct/01

พวกเราอย่ามัวประมาท อย่ามัวแต่สนุกยินดีในกามคุณอยู่เลย ผู้ไม่ประมาทพึงเพ่งพินิจตามเป็นจริงเท่านั้น จึงจะบรรลุถึงความสุขอันไพบูลย์

Comment

Comment:

Tweet


พบกันเรื่องราวดีๆ กลอนธรรมะ,ลิขิตกรรม,คนทำดี,คำสอนของพระอริยะในเฟสบุ๊คทางแห่งความดี
#1 by elle At 2012-10-01 05:41,